Vedtægter

Vedtægter for Andelsselskabet Hjortdal Købmand a.m.b.a

 • 1 Navn

Selskabets navn er ”Hjortdal Købmand a.m.b.a”.
Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune.

 • 2 Organisationsform

Selskabet er organiseret som et andelsselskab med begrænset ansvar. Andelshaverne er de, som har købt et eller flere andelsbeviser. Andelsbeviserne kan købes af myndige personer eller institutioner, selskaber, foreninger og lignende.

 • 3 Formål

Andelsselskabets har til formål at drive købmandsbutik i Hjortdal.
Købmandsbutikken understøtter lokalområdets behov og er med til at fastholde og bevare en udvikling i Hjortdal området.

 • 3a
  Bekræftelse af medlemskab, der udstedes medlemsbeviser i forbindelse med tegning af andelskapital.
  Hvis et medlem beviseligt modarbejder selskabets formål eller påfører selskabet negativ omtale kan bestyrelsen ekskludere medlemmet af selskabet.
 • 4 Drift

Opstart og opbygning af varelager finansieres delvis via tegning af andelskapital og der udstedes andelsbeviser. Herefter forventes det at butikken er selvbærende i forhold til driften.
Selskabets bestyrelse ansætter og afskediger den daglige leder. Bestyrelsen og den daglige leder ansætter og afskediger fastansat personale.
Den daglige drift af købmandsbutikken, herunder regnskab, salg og indkøb, styring af varelager og ansættelse/afskedigelse af timelønnede medarbejdere forvaltes af den daglige leder. Det overordnede budgetansvar påhviler bestyrelsen og den daglige leder.

Som et led i den socialøkonomiske virksomhed, skal købmandsbutikken i Hjortdal give tilbud om vejledning og opkvalificering af unge psykisk sårbare mellem 18 og 30 år jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10.  Desuden kan der tilbydes Job med løntilskud til førtidspensionister som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51.

 • 4a
  Overskud kan bruges til investeringer eller fornyelser i selskabet. Bestyrelsen træffer beslutning herom.
  Overskydende midler kan desuden anvendes til at støtte initiativer i lokalområdet. Bestyrelsen indstiller eventuelle forslag til generalforsamlingen, som træffer beslutning herom.
 • 4b
  Selskabet tegnes udadtil af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.
 • 5 Andelsbeviser

Andelsbeviserne sælges med et pålydende på kr. 1000 pr. andelsbevis. Andelsbeviserne tilbydes alle.  Der er ingen begrænsninger for, hvor mange andelsbeviser der kan købes pr. person eller institution, dog har hver andelshaver max. 1 stemme på generalforsamlingen, uanset antal af andelsbeviser denne besidder.
Beløbet indbetales på selskabets bankkonto. Andelsbeviserne kan handles frit, men ejerskifte skal registreres i selskabet for at fastholde stemmeretten.

 • 6 Hæftelse

Andelshaverne hæfter kun med deres indskud, det vil sige den pålydende værdi: 1.000,- kr. pr. andelsbevis.

 • 7 Bygninger og lokaler

Selskabets virksomhed forudsættes drevet fra lokalerne Hjortdalvej 142, idet der forventes indgået aftale med nuværende ejer om leje at ejendommen.

 • 8 Bestyrelse

Stk. 1 Sammensætning og valg
Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer samt 2 suppleanter, der alle vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år.
Ved selskabets opstart vælges der 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant for en periode på 1 år. Herefter vælges 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant i ulige år.
Ved ethvert valg skal der træffes bestemmelse om hvorvidt medlemmet er valgt for et år eller to år.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være personlige andelshavere.

Stk. 2 Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 3 Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen varetager selskabets tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med den socialøkonomiske virksomhed i købmandsbutikken. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4 Nedsættelse af udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte stående og midlertidige udvalg, hvis forretningsorden og opgaver fastsættes af bestyrelsen.

 • 9 Ordinær generalforsamling

Stk. 1 Kompetence
 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2 Tidspunkt og indkaldelse
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden annonceres senest 30 dage før afholdelsen.
Annoncering sker ved opslag i købmandsbutikken og på butikkens hjemmeside.
Revideret regnskab udleveres på generalforsamlingen og kan ses på selskabets hjemmeside og på hjortdal.info 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er andelshaverne.  En ledsager til en andelshaver er desuden mødeberettiget, men ikke stemmeberettiget.

Når andelshaveren er en institution, selskab, forening eller lignende, skal den person, som ønsker at udnytte stemmeretten på generalforsamlingen fremgå af selskabets medlemsliste.

Stk. 4 Forslag
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før afholdelsen, og offentliggøres som nævnt ovenfor 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 5 Afstemning
Ved afstemning kan hver fremmødt andelshaver afgive max. en stemme pr. andelshaver uanset antallet af andelsbeviser. Hver fremmødt andelshaver kan yderligere afgive stemme ved fuldmagt for én (1) anden andelshaver.
Beslutninger og valg afgøres ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer jf. § 11 og forslag om opløsning af selskabet jf. § 13.
Personvalg afgøres ved skriftlig afstemning, hvis en af de stemmeberettigede forlanger det.

Stk. 6. Gennemførelse
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport
 4. Forelæggelse af budget for det næste år.
 5. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 8 stk. 1.
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter jf. § 8 stk. 1.
 8. Valg af revisor.
 9.  
 • 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt formanden eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller 30 andelshavere skriftligt begærer ønske herom.  Indkaldelse sker efter samme fremgangsmåde som ved ordinær generalforsamling, dog med et varsel på mindst 8 hverdage.

 • 11 Ændring af vedtægter

Til ændring af vedtægterne skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling være for ændringsforslaget.

 • 12 Regnskab

Selskabets regnskab følger kalenderåret. Hvert kvartal forelægger den daglige leder et kvartalsregnskab for bestyrelsen.
Årsrapporten skal før den ordinære generalforsamling være påtegnet af en registreret revisor som en virksomhed med væsentlig mindre aktiviteter.

Eventuelle overskud hensættes til investering i henhold til bestemmelserne om formål og drift, jf. § 3 og § 4 og § 4a.

 • 13 Ophør

Til opløsning af selskabet skal mindst 2/3 af samtlige andelshaveres stemmer være for et forslag om at opløse selskabet. Er det fornødne antal stemmer ikke til stede ved den generalforsamling, hvor forslaget behandles, indkaldes til en efter vedtægternes § 10 ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte andelshaveres stemmer for forslaget.

Eventuelle likvide midler vil ved ophør tilfalde den enkelte andelshaver forholdsmæssigt op til andelsbevisets pålydende på kr. 1000 pr. andelsbevis.

Vedtaget på stiftende generalforsamling, 28.11.2012.

 • 4b tilføjet og § 8 stk. 1 rettet på den ordinære generalforsamling, 17.03.2014.
 • 3, §8, §12 og §13 er ændret i forhold til beslutning på den ordinære generalforsamling 5. juli 2021.